Reklamkartan förändras då effekten i flera "klassiska" tårtbitar avtar. Problematiken att nå ut växer sig starkare och termer som "banner blindness" droppas på kafferasterna. Frustration över att gamla metoder inte längre biter på samma sätt & ett konstaterande att "broadcasting-tänket" faller i trovärdighet. Ett framväxande klimat där konsumenten tröttnat på att lyssna när företagen skriker.

& när konsumenten rör sig bort ifrån bete a, b och c blir ett naturligt steg för företag att söka sig till lösningar så som d och e. Just nu riktas ett stort fokus mot de sociala medierna - baserat på att grundbultarna för kommunikationen har förändras (gått mot dialog). Vi ser en social anpassning av markadslösningen.

Sociala Medier är ett spännande och omdiskuterat ämne just nu - även i den bredare debatten. I ett blogginlägg jag skrev förra veckan (Sociala Medier och behovspyramider) lämnade Fredrik Stenbeck flera intressanta tankar i kommentarsfältet. Bland annat skrev han:

“Det som jag finner lite klurigt är att vi igen sätter sociala medier som något speciellt. Det är det väl ändå inte, det är väl en utveckling av något som vi hållit på med hur länge som helst dvs kommunikation. Den enda skillnaden är att nu är det en ny bit land som det skall byggas hus på (…) Jag kanske utmanar lite nu, men finner denna term “sociala medier” lite överhypad och överutnyttjad.”

Det här tycker jag är jättespännade tankar & jag vill gärna spinna vidare på dem! För visst kan man tycka att Sociala Medier i vissa fall lyfts till skyarna - ofta på det konceptuella planet i avsaknad av konkreta "case" och framgångssagor. Men kan vi kalla det för en "överhype"?

För att ge min syn på frågeställningen väljer jag att dela upp resonemanget i två delar - då jag anser att slutsatserna skiljer sig åt för de båda infallsvinklarna (& inser samtidigt att den här posten kommer att bli lång...).

Vinkel 1: Ur konsumentens ögon

Det råder inte så stort tvivel kring att Sociala Medier har förändrat sättet vi konsumerar information. En demokratisering på individplan äger rum - där du och jag spelar en större roll. Web2.0-tekniker har gett användaren makten & gett oss alla möjligheten att nå ut med våra tankar – den här bloggen ett av många exempel.

Christian Rudolf skrev för en tid sedan en fantastisk bloggpost "Jag älskar internet!" som på ett mycket känslomässigt vis beskriver vad som händer på nätet.

"Jag har tänkt på att jag älskar internet i flera dagar (...) Internet är inte Googles index, CSS, HTML PHP kod, PPC eller banners. Internet är Tillsammans. Internet är vårt kollektiva medvetade som sträcker sig mellan generationerna. För mig är detta sant. Därför älskar jag internet".

Jag spann själv vidare på Christians resonemang i posten "Konstig-Normalfördelnings-Kärlek" där jag kom fram till en snarlik slutsats. Tack vare sociala medier kan digitala samtal mellan nya områden uppstå - "där vi kan låna varandras ögon" (citat). Vi får ta del av varandras världar vilket skapar nya former av äventyr.

Enligt min mening kan sociala medier ur ett användarperspektiv (kundperspektiv) aldrig kallas för en ”över-hype”. De har vidgat vår värld!

Vinkel 2: Sociala Medier som marknadskanal

Så finns det ett företagsperspektiv på det hela. För givetvis är företagen intresserade av att nå oss konsumenter där vi numera samlas och kommunicerar. Man vill hämta tillbaks de kunder man tappar via de försvagade traditionella tårtbitarna. Här är jag dock till viss del villig att instämma i vad Fredrik kallar för en ”överhype”.

För visst hoppas företagssidan att sociala medier skall bli den nya sälj- och/eller marknadskanalen. Dock är min uppfattning att företagens kompetens och förståelse inom området idag brister – mycket baserat på en icke-erfarenheter. & häri ligger problematiken kring en eventuell "överhype" - nämligen i osäkerheten kring vad man kan förvänta sig för resultat.

Vi ”Social-Media-tyckare” kanske har en viss "skyldighet" i sammanhanget då vi sönderdefinierat de sociala mediernas logiker men pratat för lite kring de resultat vi kan förvänta oss att uppnå!?! & på detta vis banat vägen för en ”hype”.

Nu vidare i diskussionen och åter in i perspektivet som marknadsförare (den roll jag själv sitter på rent yrkesmässigt). Här tror jag att det kan vara lätt att begå misstaget att ”rakt av” vilja jämföra våra insatser i sociala medier med alternativa marknadskanaler – utan att diskutera de väsentliga skillnaderna. För det rent säljdrivande resultatet jag får via Adwords, Affiliate, SEO eller säljbaserad CPM kommer jag inte att få via sociala medier. Jag bör snarare förvänta mig ett "bredare" resultat i form av kombinerad Marknadsföring, PR, Reklam, Produktutveckling (crowsourcing) mm.

Då jag funderar ett varv till dyker följande citat upp i mitt huvud,

"It’s Not About Creating Situations, It’s About Finding Them" (citat),

där jag tror att det faktum att vi inte längre äger utfallet av våra investeringar leder till att vi lättare missbedömer den "troliga effekten". Eller kanske snarare i förväg inte alls har möjlighet att göra några trovärdiga beräkningar.

Vid en ”överdimensionerad” förväntning – eller en helt utebliven sådan – kan nog en ”överhype” definiera situationen.

Så där speciellt?

På frågan "Är sociala medier verkligen så där ”speciellt”? ” skulle jag dock svara ett tydligt ja! Jag tycker att kommunikation är speciellt. Jag tycker att relationer är speciellt. Jag tycker att det faktum att våra befintliga relationer kan förstärkas & samtidigt bli betydligt betydligt fler är speciellt. Möjligheten till förstärkta och utökade mänskliga band är det som i min mening ger nätet ett så högt värde.

För företag å andra sidan är Sociala Medier ett nytt verktyg. Likt många andra. Med både uppsidor och nackdelar. För de företag som värdesätter stärkta relationer i en transparent värld - mer värt.

Att mäta resultatet

Oavsett "överhype" eller ej så finns en lösning för det enskilda företaget att själva ta ställning till huruvida resultatet av sina sociala-nät-insatser är av ett tillräckligt högt värde eller ej. Nämligen genom uppföljning och analys - baserat på att man kan sätta en peng på engagemang.

Jag tycker att Fredrik skriver två mycket bra bloggposter kring hur man just följer upp resultaten av företags engagemang i sociala medier - Return On Engagement & Hur mäta social media?

För så länge vi på något sätt kan kvantifiera vår investering - kan företag utifrån det specifika "caset" välja att definiera utfallet som värdefullt eller "överhypat".

(Bild 1 Go Viral, Bild 2 Flickr cc, Bild 3 Flickr cc).

Bloggposten (något omskriven) ligger även upp på Wednesday Relations hemsida.